За нас » Общи събрания » Годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2013 г.
Годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2013 г.


Дата Файл Описание
20.05.2013 Доклад за дейността (387.58kb) Доклад за дейността на Съвета на директорите за 2012 г.
20.05.2013 Доклад ДВИ (28kb) Доклад ДВИ
20.05.2013 Доклад одитен комитет (225.9kb) Доклад одитен комитет
20.05.2013 Консолидиран доклад одитор (96.41mb) Доклад на независимия одитор върху консолидиран отчет
20.05.2013 Счетоводна политика (825.5kb) Счетоводна политика
20.05.2013 Счетоводна политика - консолидирана (850kb) Счетоводна политика към консолидиран отчет
20.05.2013 Финансов отчет по МСС (155.54mb) Финансов отчет по МСС
20.05.2013 Консолидиран финансов отчет по МСС (152.57mb) Консолидиран финансов отчет по МСС
20.05.2013 Примерно пълномощно (26.5kb) Примерно пълномощно
20.05.2013 Покана (35.5kb) Покана Търговски регистър
20.05.2013 Проекто -решения (24kb) Проекто - решения
20.05.2013 Доклад на независимия одитор (103.19mb) Доклад на независимия одитор
28.05.2013 Обява ОСА вестник (420.53kb)
28.05.2013 Обявяване в ТР (358.5kb) Обявяване в Търговски регистър Покана за свикване на ОСА
26.06.2013 Протокол на ОСА от 26.06.2013 г. (894.85kb) Протокол на ОСА от 26.06.2013 г.
26.06.2013 Уведомление за упражняване на гласове чрез представители (33.69kb) Уведомление за упражняване на гласове чрез представители