За нас » Информация за акционерите » Права на акционерите
Права на акционерите

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРОМА КОЗМЕТИКС" АД

Правата на акционерите на “Арома козметикс” АД се защитават както от разпоредбите на ЗППЦК, така и от Устава на дружеството. Съгласно Устава, всеки акционер има следните права:

  • Право на един глас в Общото събрание на акционерите.
  • Право на съразмерна част от печалбата на дружеството.
  • Право на съразмерен ликвидационен дял
  • Право на информация.
  • Други права, изрично посочени в Устава и в ЗППЦК.


1. Право на глас

Право на глас в Общото събрание на акционерите имат всички физически и юридически лица,  вписани в Книгата на акционерите водена от “Централен депозитар” АД към датата определена от ЗППЦК, като всяка акция има право на един глас.

Всички акционери, вписани в Книгата на акционерите имат право да получат депозитарна разписка от “Централен Депозитар” АД, в която са посочени броят и номиналът на притежаваните от тях акции. Разпоредителни сделки с акции на дружеството могат да се извършват само след представяне на Депозитарна разписка на съответния Инвестиционен посредник или Регистрационен агент. Дружеството поема ангажимент да извърши раздаването на депозитарни разписки на акционери само при първоначалната емисия на акции и при увеличения на капитала. В тези случаи то своевременно уведомява чрез средствата за масово осведомяване за мястото и реда на получаване на депозитарните разписки от акционерите. Всеки акционер може да получи депозитарната си разписка лично или чрез изрично упълномощен пълномощник.

Времето и мястото на провеждане на редовно или извънредно Общо събрание на акционерите се обявяват в законоустановения срок в Търговския регистър и в един централен ежедневник. Всеки акционер има право да участва лично или чрез пълномощник в Общото събрание на акционерите, като дружеството му осигурява достъп до материалите за Общото събрание в законоустановения срок. Всеки акционер има право да се запознае с материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите и да прави предложения по тях. Информация за провеждането на Общото събрание на акционерите, дневният му ред и материалите за него, всички акционери могат да получат и от Директора за връзки с инвеститорите на предварително обявените телефони или на място в офиса на дружеството.

Всеки акционер има право да отправя питания и предложения до ръководните органи на дружеството по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, както и да прави изказвания по тях в рамките на разумното.

Съгласно ЗППЦК, всеки акционер или група акционери, притежаващи поне 1/5 част от капитала на дружеството, могат да свикат Общо събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството и законовите разпоредби.

Всеки акционер има право да гласува или да упълномощи друго лице да гласува от негово име по всички точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите както намери за добре.

Съгласно Устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.
 
2. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството

Правото на дивидент могат да упражнят акционерите, вписани в Книгата на акционерите към дата определена от ЗППЦК. Изплащането на дивиденти се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК. Всички разходи по раздаването на дивидента са за сметка на дружеството.
Информация за раздаваните дивиденти, вкл. и за минал период, може да се получи във всеки един момент от Директора за връзки с инвеститорите.

3. Право на съразмерен ликвидационен дял

Съгласно Устава на дружеството, при обявяването му в ликвидация, всеки акционер има право на ликвидационен дял, пропорционален на участието му в капитала на дружеството, след удовлетворяване претенциите на всички кредитори.
 
4. Право на информация

Правото на информация на всеки акционер е гарантирано от ЗППЦК и от Устава на дружеството, като за целта в дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите. Той отговаря както за отношенията с акционерите на дружеството, така и за отношенията с Комисията по финансов надзор, “Централен Депозитар” АД, “БФБ – София” АД и всички заинтересувани инвеститори. Директорът за връзки с акционерите е длъжен да дава при запитване от акционер информация за взетите решения на Общото събрание на акционерите, за начините на получаване на дивидент или депозитарни разписки, както и всякаква друга информация свързана с дейността на дружеството, непредставляваща търговска тайна или вътрешна информация по смисъла на ЗППЦК.

 Информация от Директора за връзки с инвеститорите може да се получи на място в офиса на дружеството, на предварително обявени телефони или по пощата. Директорът за връзки с инвеститорите при необходимост осигурява съдействие на всички акционери по отношение упражняване техните акционерни права.

 

5. Други права на акционерите

Всеки акционер може да бъде избиран в ръководните органи на дружеството ако отговаря на изискванията на Устава и закона.

  
РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРОМА КОЗМЕТИКС” АД
 
Всички акции на “Арома козметикс” АД са от един клас и носят равни права на акционерите. Дружеството няма издадени привилегировани акции. Съгласно Уставът, дружеството издава поименни и безналични акции, които са свободно прехвърляеми. Съгласно изискванията на ЗППЦК, всички увеличения на капитала на дружеството чрез емисия на нови акции се извършват чрез издаване на права. Всеки акционер получава права пропорционални на притежаваните от него акции в дружеството преди увеличението на капитала. Емитираните права по увеличение на капитала са свободно прехвърляеми.