За нас » Информация за акционерите
Информация за акционерите

"Арома козметикс" АД уведомява акционерите си, че могат да получат своите депозитарни разписки на адреса на управление на дружеството. Получаването на депозитарна разписка става лично с документ за самоличност или срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.

Инвестиционните посредници могат да подадат заявление до дружеството, че желаят да получат депозитарните разписки за акциите на своите клиенти, като приложат пълен списък на клиентите с личните им данни. Инвестиционните посредници са задължени да предадат депозитарните разписки на клиентите си.

За улеснение на лицата живущи извън София, същите могат да изпратят на адреса на фирмата заявление - свободен текст, съдържащо трите имена, номер на личната карта и ЕГН. Заявлението да е подписано собственоръчно, с което лицето заявява, че желае депозитарната разписка за притежаваните от него акции в "Арома козметикс" АД, да бъде изпратена на посочения от него адрес.

 

Адрес на управление: гр. София, кв. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" № 12

 

При необходимост от допълнителна информация се обръщайте към Димитрина Николова - Директор  за връзки с инвеститорите

 

Телефон за контакт : 02/ 93 50 221